Najnowsze informacje

21 Wrz

Wzrost płacy minimalnej w 2018 r.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.100 zł (wzrost o 100 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2017 r.), natomiast minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 13,70 zł (wzrośnie o 70 groszy w porównaniu z bieżącym rokiem). Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 1747). Pracownikom zatrudnionym na pełny etat przysługuje wynagrodzenie minimalne określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatku za pracę w porze nocnej. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia. Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje podwyższenie świadczeń ustalanych na jego podstawie. Od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie więc maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wypłacanej na mocy tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Będzie ona wynosiła 31.500 zł. Wyższe też będą kodeksowe dodatki za pracę w nocy. Przykładowo w lutym 2018 r., przy wymiarze czasu pracy wynoszącym 160 godzin, dodatek ten wyniesie 2,63 zł (tj. 2.100 zł : 160 godz. = 13,13 zł; 13,13 zł × 20%), a w marcu 2018 r. przy wymiarze 176 godzin wyniesie on 2,39 zł. Ponadto minimalna wysokość wynagrodzenia przestojowego oraz odszkodowanie za mobbing i dyskryminację wzrośnie w 2018 r. do 2.100 zł.

Powrót do aktualności